帝京篇十首原文,翻译,赏析

时间:2021-02-20 09:47       来源: 未知
作者:李世民 朝代:唐朝
帝京篇十首原文
(一) 秦川雄帝宅,函谷壮皇居。 绮殿千寻起,离宫百雉馀。 连甍遥接汉,飞观迥凌虚。 云日隐层阙,风烟出绮疏。 (二) 岩廊罢机务,崇文聊驻辇。 玉匣启龙图,金绳披凤篆。 韦编断仍续,缥帙舒还卷。 对此乃淹留,欹案观坟典。 (三) 移步出词林,停舆欣武宴。 雕弓写明月,骏马疑流电。 惊雁落虚弦,啼猿悲急箭。 阅赏诚多美,于兹乃忘倦。 (四) 鸣笳临乐馆,眺听欢芳节。 急管韵朱弦,清歌凝白雪。 彩凤肃来仪,玄鹤纷成列。 去兹郑卫声,雅音方可悦。 (五) 芳辰追逸趣,禁苑信多奇。 桥形通汉上,峰势接云危。 烟霞交隐映,花鸟自参差。 何如肆辙迹,万里赏瑶池。 (六) 飞盖去芳园,兰桡游翠渚。 萍间日彩乱,荷处香风举。 桂楫满中川,弦歌振长屿。 岂必汾河曲,方为欢宴所。 (七) 落日双阙昏,回舆九重暮。 长烟散初碧,皎月澄轻素。 搴幌玩琴书,开轩引云雾。 斜汉耿层阁,清风摇玉树。 (八) 欢乐难再逢,芳辰良可惜。 玉酒泛云罍,兰肴陈绮席。 千钟合尧禹,百兽谐金石。 得志重寸阴,忘怀轻尺璧。 (九) 建章欢赏夕,二八尽妖妍。 罗绮昭阳殿,芬芳玳瑁筵。 佩移星正动,扇掩月初圆。 无劳上悬圃,即此对神仙。 (十) 以兹游观极,悠然独长想。 披卷览前踪,抚躬寻既往。 望古茅茨约,瞻今兰殿广。 人道恶高危,虚心戒盈荡。 奉天竭诚敬,临民思惠养。 纳善察忠谏,明科慎刑赏。 六五诚难继,四三非易仰。 广待淳化敷,方嗣云亭响。
帝京篇十首拼音解读
(yī ) qín chuān xióng dì zhái ,hán gǔ zhuàng huáng jū 。 qǐ diàn qiān xún qǐ ,lí gōng bǎi zhì yú 。 lián méng yáo jiē hàn ,fēi guān jiǒng líng xū 。 yún rì yǐn céng què ,fēng yān chū qǐ shū 。 (èr ) yán láng bà jī wù ,chóng wén liáo zhù niǎn 。 yù xiá qǐ lóng tú ,jīn shéng pī fèng zhuàn 。 wéi biān duàn réng xù ,piāo zhì shū hái juàn 。 duì cǐ nǎi yān liú ,yī àn guān fén diǎn 。 (sān ) yí bù chū cí lín ,tíng yú xīn wǔ yàn 。 diāo gōng xiě míng yuè ,jun4 mǎ yí liú diàn 。 jīng yàn luò xū xián ,tí yuán bēi jí jiàn 。 yuè shǎng chéng duō měi ,yú zī nǎi wàng juàn 。 (sì ) míng jiā lín lè guǎn ,tiào tīng huān fāng jiē 。 jí guǎn yùn zhū xián ,qīng gē níng bái xuě 。 cǎi fèng sù lái yí ,xuán hè fēn chéng liè 。 qù zī zhèng wèi shēng ,yǎ yīn fāng kě yuè 。 (wǔ ) fāng chén zhuī yì qù ,jìn yuàn xìn duō qí 。 qiáo xíng tōng hàn shàng ,fēng shì jiē yún wēi 。 yān xiá jiāo yǐn yìng ,huā niǎo zì cān chà 。 hé rú sì zhé jì ,wàn lǐ shǎng yáo chí 。 (liù ) fēi gài qù fāng yuán ,lán ráo yóu cuì zhǔ 。 píng jiān rì cǎi luàn ,hé chù xiāng fēng jǔ 。 guì jí mǎn zhōng chuān ,xián gē zhèn zhǎng yǔ 。 qǐ bì fén hé qǔ ,fāng wéi huān yàn suǒ 。 (qī ) luò rì shuāng què hūn ,huí yú jiǔ zhòng mù 。 zhǎng yān sàn chū bì ,jiǎo yuè chéng qīng sù 。 qiān huǎng wán qín shū ,kāi xuān yǐn yún wù 。 xié hàn gěng céng gé ,qīng fēng yáo yù shù 。 (bā ) huān lè nán zài féng ,fāng chén liáng kě xī 。 yù jiǔ fàn yún léi ,lán yáo chén qǐ xí 。 qiān zhōng hé yáo yǔ ,bǎi shòu xié jīn shí 。 dé zhì zhòng cùn yīn ,wàng huái qīng chǐ bì 。 (jiǔ ) jiàn zhāng huān shǎng xī ,èr bā jìn yāo yán 。 luó qǐ zhāo yáng diàn ,fēn fāng dài mào yàn 。 pèi yí xīng zhèng dòng ,shàn yǎn yuè chū yuán 。 wú láo shàng xuán pǔ ,jí cǐ duì shén xiān 。 (shí ) yǐ zī yóu guān jí ,yōu rán dú zhǎng xiǎng 。 pī juàn lǎn qián zōng ,fǔ gōng xún jì wǎng 。 wàng gǔ máo cí yuē ,zhān jīn lán diàn guǎng 。 rén dào è gāo wēi ,xū xīn jiè yíng dàng 。 fèng tiān jié chéng jìng ,lín mín sī huì yǎng 。 nà shàn chá zhōng jiàn ,míng kē shèn xíng shǎng 。 liù wǔ chéng nán jì ,sì sān fēi yì yǎng 。 guǎng dài chún huà fū ,fāng sì yún tíng xiǎng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
李世民 李世民 李世民(598─649),世称唐太宗,中国历史上有名的皇帝。他在文治武功上卓有建树,在诗歌创作上也颇有成就。…详情

帝京篇十首原文,帝京篇十首翻译,帝京篇十首赏析,帝京篇十首阅读答案,出自李世民的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 |

派遣证 折扣村 姜惠贞

« 上一篇:写英语作文
» 下一篇:没有了